În conformitate cu prevederile respectivului Ordin, a fost aprobat modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Astfel, nomenclatorul «Subvenţii/Scutiri/Reduceri» se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din respectivul Ordin.

Pentru acordarea şi declararea sumelor lunare prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, de care beneficiază angajatorii care au încheiat convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, aferente perioadei care a trecut de la data încheierii contractului de stagiu în condiţiile acestei legi, angajatorii care beneficiază de sumele respective au obligaţia de a declara aceste sume prin depunerea de declaraţii rectificative, conform prevederilor prezentului Ordin, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului Ordin. Aceste prevederi se aplică angajatorilor care au depus Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate conform prevederilor legale în vigoare anterior modificărilor şi completărilor aduse prin prezentul Ordin, inclusiv în situaţia în care suma cuvenită lunar a fost dedusă de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj şi evidenţiată în cuprinsul declaraţiei lunare, prin selectare din anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Subvenţii/Scutiri/Reduceri»”.

Riscurile pe care le implică neplata de către angajatori a contribuţiilor de sănătate îl reprezintă în primul rând faptul că angajaţii nu mai beneficiază de asigurare de sănătate, de servicii gratuite de sănătate sau de concedii medicale.

Mai mult, în cazul cotizării la pensii, în perioada în care angajatorul nu-şi achită obligaţiile, salariaţilor nu li se calculează vechime în muncă, până la achitarea datoriilor, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere.

Funcţionarea Spaţiului virtual privat şi validarea cardurilor de sănătate sunt soluţii pentru verificarea plăţilor făcute de către angajatori. În acest fel, cei expuşi la riscul de a-şi pierde calitatea de asiguraţi pot fi avertizaţi.

Prevederile Ordinului vor fi duse la îndeplinire de către Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate şi structurile subordonate sau cele care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.