Potrivit Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2015, privind interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor Codului Fiscal, pentru veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate urmatoarele persoane:

–       persoane fizice, indiferent de cetatenie si de domiciliul stabil sau resedinta, care detin o asigurare de sanatate incheiata pe teritoriul altui stat membru al Uniunii;

–       persoane fizice, indiferent de cetatenie, care au domiciliul ori resedinta intr-un stat cu care Romania nu are incheiate acorduri privind sistemele de securitate sociala sau care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale si care nu beneficiaza de prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania pentru o perioada mai mare de 90 de zile.

Declaratia se depune de contribuabil sau de imputernicitul acestuia, la data inregistrarii contractului privind cedarea folosintei bunurilor la organul fiscal competent sau la data cand acesta indeplineste conditiile legale in vederea exceptarii de la plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate si face dovada acestui fapt.

Declaratia se depune pe suportul de hartie, direct la registratura organului fiscal competent, sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevazute de lege, impreuna cu documentele justificative care atesta dreptul contribuabilului de a solicita exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Documentele care atesta ca persoana nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pot fi:

–       documentul portabil A1 care dovedeste mentinerea titularului la sistemul de securitate sociala a statului de care apartine institutia emitenta, in situatia persoanelor aflate sub incidenta regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala;

–       formularul privind legislatia aplicabila in situatia persoanelor aflate sub incidenta acordurilor in domeniul securitatii sociale la care Romania este parte, completat de institutia competenta a statului respectiv.

Acest Ordin a fost supus aprobarii in vederea derularii in mod unitar a procesului de stabilire a obligatiilor reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, stabilindu-se prin acesta modelul si continutul Declaratiei si instructiunile de completare a formularului.